விஞ்ஞானம் மாறினால்

ஆயிரம் நட்சத்திரங்கள் வானில் இருந்தும்
ஒன்று மட்டும் அழகாய் தெரிவது ஏன் ?...
அந்த அழகான நட்சத்திரத்தை
நெருங்க துடிக்கும் நிலவு ...
நடந்தால் ?...
விஞ்ஞானம் மாறினால் ?...

நாம் சேர்வது சத்தியம் !

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்