ஒப்பிட்டாய் ...


மேகத்துடன் ஒப்பிட்டாய் ...
நான் மறைந்து போய்விடுவேன் என்றா ?
நிலவுடன் ஒப்பிட்டாய் ...
ஒருநாள் தொலைந்துவிடுவேன் என்றா ?
வானத்துடன் ஒப்பிட மறந்தாய்
நிலையாய் வந்துவிடுவேன் என்றா ?
மறந்தாலும், மறுத்தாலும்
உன்னை தொடருவேன் ...
உன் நிழல் போல !...

Comments

Post a Comment

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்