என்னுள் ஒரு மழைக்காலம்


ஒருமுறை திரும்பிப்பார் என்று
நான் எண்ணியது கேட்டது போல
மின்னல் வெட்டிய பார்வையில்
நீ திரும்ப ...

நிகழ்ந்ததே என்னுள் ஒரு மழைக்காலம் !

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்