உன் நினைவுகள் !...

உன்னை விட
உன் நினைவுகள்
மேலானவை ...!

ஏனென்றால்

அவை என்றும்
எனை விட்டு
பிரிய நினைப்பதில்லை...!

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்