அள்ளி நிரப்பினால் ?

அள்ளி நிரப்பினால் - முத்தங்களும் வெறுத்து போகும்
அள்ளி நிரப்பினால் - பசியும் மறந்து போகும்
அள்ளி நிரப்பினால் - காதலும் கசந்து போகும்
அள்ளி நிரப்பினேன் - என்னை வெறுத்து விட்டாயா?...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்