உன் பெயர் !

ஊமையாகிய நான் ...
ஓசையின்றி ...
வண்ணமின்றி ...
ஓர் ஓவியம் தீட்டினேன் ...

தித்தித்ததே !..

உன் பெயர் ஒரு காகிதத்தில் !...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்