விருந்து !...

நண்பர்களுடன் ஒரு நாள் ...
நிறையப்போகும் வயிற்றுக்காக அல்ல
நிறையவிருக்கும் மனசுக்காக !..

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்