உன் கவிதை !

தவித்த பறவைக்கு தண்ணீர் காட்டும் கருணை ...
அணைந்த நிலவிற்கு சூரியன் காட்டும் கருணை ...
கழிந்த பொழுதுக்கு தலையணை காட்டும் கருணை ...

இவைகளை எல்லாம் தாண்டியதல்லவா

நீ ஏவிவிட்ட கவிதை !...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்