காதல் கூடு !

அவன்:
சிட்டுக்குருவியின் பிரிவை எண்ணி
பட்டு போன மரங்கள் இல்லை ...
காதல் கூடு களைந்து விட்டால்
இன்னொரு கூட்டில் இடமா இல்லை?

இவள்:
பறவைக் கூட்டில் இடம் ஒன்று காட்டி
தழுவ மனம் உண்டு !
கவிஞன் சொன்ன சொற்கள் கேட்டு
சாய்ந்து இளைப்பாற தோள்கள் உண்டு !

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்