நிலவு !

நிலவை மிக அருகினில்
கண்டதுண்டோ ?

என் அருகினில் வா ...

என் கண்களில் தெரியும் நிலவின் பிம்பம் !...

Comments

பிரபலமான பதிவுகள்

இவையனைத்தும் உணர்ந்தேன்

மீட்டெடுத்த காதல்